Nava Maharashtra Shikshan Mandal - Shevgaon has the following branches

Sr. No.Name of BranchReg. No. & Year
1 Absaheb Kakade Arts College Bodhegaon 26/09/1997
2 Abasaheb kakade College Of D Pharmacy Bodhegaon 02/05/2006
3 Abasaheb kakade College Of B Pharmacy Bodhegaon 19/03/2013
4 Absaheb Kakade B.Ed. College Shevgaon Year 2006
5 Abasaheb Kakade D.Ed. College Shevgaon (Marathi Medium) 09/08/2005
6 Abasaheb Kakade D.Ed. College Shevgaon (English Medium) 09/08/2005
7 Nirmalatai kakade Madhyamik Asramshala Mangrul 31/03/1994
8 Shri Sant Sevlal Prathmik Ashram Shala Mangrul 25/04/1990
9 Konoshi Prathmik Ashram Shala Konoshi 09/09/1996